Rzecznik Praw Ucznia

 

„Pamiętaj, że nie tylko Ty masz prawa, inni też je mają”

 

Dyżur

 

Rzecznika Praw Ucznia:

 

środa 13.30 -14.15           sala nr 57

 

mgr B. Matejek

 

          PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
  w  Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy
w roku szkolnym 2014 / 2015

 

L.p.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1

Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WSO, regulaminy

 - wychowawcy klas

wrzesień

2

3.

Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim

Zorganizowanie spotkania uczniów gimnazjum z Rzecznikiem Praw Ucznia w celu omówienia jego statusu

- Rzecznik Praw Ucznia

 

- opiekun SU

-wicedyrektor

wrzesień  po zaprzysiężeniu zarządu SU

na apelu szkolnym wrzesień

4.

Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw ucznia

- Rzecznik Praw Ucznia

październik

5.

Wyeksponowanie w widocznym miejscu dyżurów Rzecznika Praw Ucznia

- Rzecznik Praw Ucznia

wrzesień

6.

Przygotowanie i przeprowadzenie  wśród uczniów ankiety na temat roli Rzecznika Praw Ucznia

- Rzecznik Praw Ucznia

-opiekun SU

wrzesień

7.

Przeprowadzenie lekcji o prawach ucznia w szkole

- Rzecznik Praw Ucznia

- wychowawcy klas I

I sem.

8.

Sporządzenie raportu z działalności rzecznika

- Rzecznik Praw Ucznia

styczeń

9.

Rozpowszechnianie w szkole roli i przydatności działalności Rzecznika Praw Ucznia

- Rzecznik Praw Dziecka

- wychowawcy

cały rok

10.

Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole

- Rzecznik Praw Ucznia

-psycholog

marzec

11.

Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywania problemów

Mediacje miedzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia

- Rzecznik Praw Ucznia

- nauczyciele

- wychowawcy

-psycholog

 

cały rok

12.

 

Anonimowa skrzynka zaufania – monitorowanie rzeczywistości szkolnej pod kątem przestrzegania praw

 

 

- Rzecznik Praw Ucznia

 

raz w miesiącu

13.

Rozmowy z nauczycielami o problemach, z jakimi zgłaszają się uczniowie do rzecznika

- Rzecznik Praw Ucznia

cały rok

14.

Podsumowanie pracy Rzecznika Praw Ucznia, refleksja, wnioski

- Rzecznik Praw Ucznia

czerwiec

 

 

 

   Opracowała : B. Matejek

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

 


"Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą sie tam, gdzie zaczynają się prawa innych." 
Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka , jak i wewnętrzne regulaminy oraz postanowienia instytucji pracujących z dzieckiem. 
Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby. Uświadomienie tej zasady jest warunkiem mówienia o prawach dziecka. Dlatego podstawą powinna być znajomość swoich praw i zrozumienie tych praw przez dorosłych. 
W rodzinie prawa dziecka realizowane są samoistnie poprzez identyfikację, przejmowanie wzorców postępowania, przekazywane przez rodziców , tradycje. W szkole natomiast o dobrym klimacie wychowawczym, gdzie dzieci czują się bezpieczne, gdzie mają poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących, prawa dzieci realizowane są poprzez podmiotowy udział dzieci w życiu szkoły. 
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka , zapewnienia jego pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości. Rolą rzecznika jest upowszechnianie tych praw czemu może pomóc znajomość własnych praw przez dzieci i dorosłych. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać prawa zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 


Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka-Ucznia w szkole:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.

 • Propagowanie praw ucznia i dziecka.

 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).

 • Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.

 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym.

 • Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.


Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujšcych regulaminów.

 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.